Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 3 april, 2018

Efterlevnad med dataskyddsförordningen

Vad vi lagrar och varför detta är nödvändigt

Den e-postadress som användaren använde för att registrera sitt konto

Hur ser det utXXX@XXX.com
Åndamål
 • för att identifiera användaren i vårt system så att vi kan strukturera konton och abonnemang. Observera att vi aldrig ber om verkligt namn, efternamn eller officiellt e-postkonto för någon användarer, vilket betyder om att du av sekretesskäl vill registrera en ny e-postadress som du aldrig använt tidigare med valfri e-postoperatör så går detta bra
 • för att kunna återställa användarens konto om så behövs
 • för att skicka användaren viktig information om tjänsten och reklamerbjudanden
 • för att ge användaren tillgång till kundområdet på webbplatsen, PC- och mobilapplikationer
Lagringstidunder hela perioden då våra tjänster används och inte längre än 3 år efter senaste användningen av våra tjänster
Resursmottaget från användare

Användarnamn och lösenord

Hur ser det utXXXXX, XXXXX
ÅndamålFör att ge användare tillgång till webbplatsens kundområde, PC- och mobilapplikationer, samt möjlighet att ansluta till VPN-servrar
Lagringstidunder hela perioden då våra tjänster används och inte längre än 3 år efter senaste användningen av våra tjänster
Resursmottaget från användare

Betalningshistorik

Hur ser det utTransaktions-ID XXXXXX, belopp i USD XXX, datum XX.XX.XXXX, betalningssystem XXXXXXXXXX
Åndamål
 • för att aktivera och hantera användarens abonnemang
 • för att kunna göra en återbetalning
 • för att kunna hantera vår 7-dagars pengarna tillbaka-garanti
 • för att möjliggöra automatisk förnyelse av abonnemang
  Lagringstidunder hela perioden då våra tjänster används och inte längre än 3 år efter senaste användningen av våra tjänster
  ResursMottas från följande betalningssystem som vi godtar för betalning för VPN-tjänster: Inovio, Paypal, PaymentWall, Cellsynt, Payson, Perfect Money, Bitpay, Cryptonator.

  Korrespondens med supporten och andra avdelningar inom vårt företag

  Hur ser det utanvändarens ärenden och diagram i Freshdesk (för webbplatsanvändare) och Freshchat (för mobilappanvändare) ärendehanteringssystem, inklusive svar från vår supportpersonal och e-postkorrespondens
  Åndamål
  • för att kunna tillhandahålla en tjänst av hög kvalitet
  • för att försäkra oss om att eventuella problem som användaren kontaktade oss med har hanterats på ett korrekt sätt
  Lagringstidunder hela perioden då våra tjänster används och inte längre än 3 år efter senaste användningen av våra tjänster
  Resursmottas från ärendehanteringssystemen Freshdesk och Freshchat, alla e-postkorgar pekar på vår webbplats och våra applikationer

  Trafikinformation för en viss e-postadress eller användar-ID

  Hur ser det utMbs (XXX Mbs)
  Åndamål
  • för att förstå var och när en server eventuellt kan överbelastas, för att kunna lägga till fler servrar om så behövs;
  • för att begränsa bandbredden för kostnadsfria konton
  Lagringstid2 månader
  Resursmottas från vårt interna VPN-system

  Användar-ID

  Hur ser det ut123123
  Åndamål
  • för att identifiera användaren i vårt system utan att använda hans/hennes e-postadress, för att erbjuda personuppgiftsskydd på högsta nivå;
  • för att skicka viss nödvändig identifierande information till betalningssystem för behandling av betalningar, istället för e-postadress överallt där detta är tillåtet
  Lagringstidunder hela perioden då våra tjänster används och inte längre än 3 år efter senaste användningen av våra tjänster
  Resursskapas av vårt interna system

  Antal tillåtna samtidiga anslutningar som en användare har enligt hans/hennes abonnemangstyp

  Hur ser det utfrån 1 till 5
  Åndamålför att begränsa antalet samtidiga anslutningar en användare kan göra så att det överenstämmer med hans/hennes abonnemangsavtal
  Lagringstidtill max antal anslutningar är aktiva
  Resursskapas av vårt interna system baserat på valt paket

  Vad vi INTE lagrar

  För att kunna erbjuda en VPN-tjänst med hög säkerhetsnivå lagrar vi ALDRIG uppgifter om användare såvida den inte är nödvändig för att tjänsten ska fungera felfritt. Vi kan därför inte överföra denna information till någon tredje part, eftersom vi inte har den. Våra användare kan vara säkra på att vi INTE lagrar följande uppgifter:
  • Loggar
  • Anslutningstidstämpel
  • Anslutningslängd
  • Platser och servrar som användaren anslutit till
  • IP-adresser
  • DNS-begäranden

  Var användarnas uppgifter lagras och vem som har åtkomst till dem

  Av säkerhetsskäl lagrar vi våra användares personliga information på de servrar i hela världen som vi själva äger. Alla uppgifter som lagras på dessa servrar är krypterade och säkert skyddade från intrång från parter utan behörighet. Vi är de enda som har tillgång till den här informationen.

  Detta har vi gjort för att se till att vi efterlever den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR)

  • Vi har sett till att alla våra anställda, underleverantörer och affärspartners känner till de nya reglerna i GDPR, med särskilt fokus på att utbilda de personer som är direkt eller indirekt inblandade i behandlingen av användarnas personliga information, inklusive i samband med insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, kontroll, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, justering eller kombinering, begränsning, radering eller borttag.
  • Vi har producerat huvudprinciper för hur vi ska sköta vår informationsgranskning och förbereda våra system för att snabbt kunna tillhandahålla användarna information om hur deras personliga information behandlas, samt utföra ändringar eller radera uppgifterna, och har strukturerat uppgifterna i fråga helt i enlighet med reglerna i GDPR.
  • Vi har sett till att vi har förmåga att skyndsamt återställa tillgång och åtkomst till personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk incident.
  • Vi har skapat en process för regelbunden testning, granskning och utvärdering av effektiviteten i våra tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att behandlingen är säker.

  Rätt till åtkomst

  Enligt artikel 15 avsnitt 2 i dataskyddsförordningen har alla användare rätt att erhålla bekräftelse från oss om vi behandlar några personuppgifter gällande honom eller henne, samt, där så är fallet, åtkomst till dessa personuppgifter och följande information:
  • ändamålen med behandlingen;
  • vilka typer av personuppgifter som berörs;
  • mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har, eller kommer att, avslöjas;
  • där detta är möjligt, hur lång tid personuppgifterna förväntas lagras, eller om detta inte är möjligt, vilka kriterier som används för att besluta om längden på denna tidsperiod;
  • hans/hennes rätt att begära att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar dessa personuppgifter, eller begränsar behandlingen av uppgifter som rör den registrerade, eller motsätta sig sådan behandling;
  • rätten att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet;
  • i fall där personuppgifterna inte har samlats in direkt från användaren, all tillgänglig information om deras källa;
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

  All information om personuppgifter och vilka typer av uppgifter som vi lagrar, inklusive ändamålen med detta och delning av uppgifter, finns tillgängliga i denna sekretesspolicy. För mer detaljerad information om enskilda användare måste användaren i fråga kontakta oss via e-post med en begäran om åtkomst till personuppgifter. E-postmeddelandet ska skickas till support@anonine.com från den e-postadress som användaren har registrerat hos oss.

  Rätt att glömmas bort

  Enligt artikel 17 avsnitt 3 i dataförordningens regler har alla användare rätt att få sina personuppgifter raderade av oss inom rimlig tid om:

  • användaren återtar sitt samtycke och det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen;
  • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in eller på annat sätt behandlades.

  För att utnyttja sin rätt att bli bortglömd måste användaren skicka oss ett e-postmeddelande med begäran om att radera hans/hennes personliga information, där det tydligt pekas ut precis vilka uppgifter han/hon vill att vi ska radera. E-postmeddelandet ska skickas till support@anonine.com från den e-postadress som användaren använde för att registrera sig hos oss.

  Om användaren som begära att personuppgifter ska raderas fortfarande är en aktiv användare med ett aktivt abonnemang måste han hon vara införstådd med att radering av användaruppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera hans/hennes abonnemang kommer att resultera i att abonnemanget avslutas utan någon återbetalning, i enlighet med våra villkor för återbetalningar och pengarna tillbaka-garanti.

  Rätt till rättelse

  Enligt artikel 16 avsnitt 3 i dataförordningens regler har användaren rätt att inom rimlig tid få felaktiga uppgifter som rör honom eller henne rättade av oss. Med hänsyn tagen till ändamålet för behandlingen av dessa uppgifter har användaren rätt att komplettera ofullständig personlig information, inklusive genom att tillhandahålla en kompletterande inlaga.

  För att utnyttja rätten till rättelse måste användaren skicka oss ett e-postmeddelande med begäran om ändring och/eller tillägg till dennes personliga information, där det tydligt pekas ut precis vilka uppgifter han/hon vill att vi ska ändra. E-postmeddelandet ska skickas till support@anonine.com från den e-postadress som användaren har registrerat hos oss.

  Tredje parter som vi delar information om användare med

  Betalningssystem/vad vi delar:FreshDesk:
  E-postNovio, PayPal, PaymentWall, Payson, BitpayÄrenden, e-postmeddelanden med vår supportpersonal
  Användar-IDNovio Cellsynt, Perfect Money

  Så här använder vi analysverktyg från tredje part

  Vi använder analysverktygen Google Analytics, Hotjar, Amplitude, Google Tag Manager och kan eventuellt komma att lägga till fler verktyg i framtiden för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse och samla in övergripande demografisk information om våra användare som grupp för marknadsföringsändamål. Vi väljer enbart tjänster som uppfyller kraven i GDPR och garanterar att alla dina uppgifter förblir anonyma och att ingen kommer att kunna identifiera dig personligen.

  Villkor för godkännande

  Eftersom vi endast samlar in den minsta mängd information som vi behöver för att tjänsten ska fungera normalt, behandla betalningar och användarautentisering i vårt system, och samtidigt uppfyller kraven i GDPR och all gällande lagstiftning som rör VPN-tjänster är det enda godkännande av denna sekretesspolicy och våra användarvillkor som krävs att användaren börjar använda vår tjänst.

  Enligt paragraf 3 i artikel 7 i GDPR har användaren rätt att när som helst återkalla sitt godkännande och rätt att bli bortglömd. För att utnyttja dessa rättigheter måste användaren kontakta oss via e-post och begära att bli bortglömd. E-postmeddelandet ska skickas till support@anonine.com från den e-postadress som användaren har registrerat hos oss.

  Kryptering

  I enlighet med artikel 32 avsnitt 2 i dataskyddsförordningen har vi implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Vår databas, där användarnas personliga information är lagrad, är krypterad i viloläge med AES 256. 256-bitars kryptering är en data-/filkrypteringsteknik som använder en 256-bitars nyckel för att kryptera och avkryptera data eller filer. Den är en av de säkraste krypteringsmetoderna efter 128- och 192-bitars kryptering och används i de flesta moderna krypteringsalgoritmer, -protokoll och -tekniker, inklusive AES och SSL. AES har införts av den amerikanska regeringen och används numera över hela världen. Femtio superdatorer med förmågan att kontrollera en miljard (1018) AES-nycklar per sekund (om en sådan maskin någonsin kunde tillverkas) skulle, teoretiskt sett, behöva ca 3x1051 år för att söka igenom alla möjliga 256-bitars nycklar.

  Avslöjande av information om användare

  Vi kan komma att avslöja användares personliga information för tredje parter om:

  • Vi, eller alla våra tillgångar, köps av en tredje part, då all information om våra användare kommer att överföras till det nya företaget som en av tillgångarna. De kommer dock fortfarande att omfattas av den här sekretesspolicyn.
  • Vi är skyldiga att avslöja användarens personliga information för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, eller för att genomdriva våra användarvillkor, eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller vår säkerhet.

   Ändringar i sekretesspolicyn

   Vi har rätt att när som helst ändra den här sekretesspolicyn utan förvarning och efter eget gottfinnande genom att lägga upp de aktuella ändringarna på vår webbplats. Vi kommer dock att vidta alla rimliga åtgärder för att meddela våra användare via e-post.

   Feedback och frågor

   Om du har kommentarer eller förslag på hur vi kan förbättra kvaliteten på våra tjänster tar vi gärna emot dem.
   Inte medlem ännu?
   Anonine